sponsoren

ah
Boni supermarkten
egbertegberts
Rabobank
Velkamp en Prins
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > inschrijven  > reglement

Reglement

Reglement

 

De A4D wordt georganiseerd door de Stichting Avond4daagse Borger en omstreken gevestigd in Borger en valt onder de auspiciën van KWBN wandelsport organisatie.

 1. De A4D is een wandelsport zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en is op eigen risico.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 3. Deelname kan individueel en per groep, waarbij een groep uit maximaal 30 personen bestaat.
 4. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
 5. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen (stempelen) van de startkaart bij het startbureau.
 6. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn aan- of afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 7. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 8. Deelnemers die een speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen met een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 9. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.
 10. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen. Uitwerpselen dienen te worden opgeruimd.
 11. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 12. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:
  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  2. Luid spelende radio’s of andere geluiddragers met zich mee te voeren;
  3. Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;
  4. Zich buiten reguliere wegen en / of paden te bevinden;
  5. Afval langs de route achter te laten.
 13. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
 14. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en / of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 15. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en / of finishtijden en / of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 17. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 18. Overtreding van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

 

Stichting Avond4daagse Borger en omstreken, opgesteld in april 2012.